• HOME
  • Items in the Collection

Accounts receivable of Tanabe Gohei Shoten

17/24

Mr. Minoru Ueda, Mizukidori 1-chome, Kobe:
March 1909 – June 1910(1909〜1910)
Mr. Minoru Ueda, Mizukidori 1-chome, Kobe:
May 1910 – August 1911(1910〜1911)
Mr. Tokusaburo Nio, Tsuji-machi Miyoshi-gun,
Tokushima Prefecture:
December 1916 – June 1919(1916〜1919)
Daikoku Nankaido, Pusan Korea:
May 1918 – May 1919(1918〜1919)

Return to the list